Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Επικαιροποιημένο και με τις διατάξεις του Ν.5073/2023

Από 1/1/2024 στο ισχύον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 ενσωματώνονται δυο βασικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες διατάξεις του Ν.5073/2023 και αφορούν:

 • Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις για τους έχοντες παιδιά, καθώς αυξάνεται η μείωση του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος αναλογικά με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.
 • Το πραγματικό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα μιας ατομικής επιχείρησης (κέρδος ή ζημιά) συγκρίνεται και ΔΕΝ θα μπορεί να υπολείπεται για φορολογικούς λόγους από ένα ελάχιστο τεκμαρτό κέρδος που συνυπολογίζει 3 κριτήρια ανά περίπτωση, με πρώτη χρήση εφαρμογής το 2023. Ενημερωθείτε για τις εξαιρέσεις, τις μειώσεις και τις ειδικές περιπτώσεις των νέων διατάξεων εν αναμονή διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Δημοσιεύτηκε 17/1/2024

Περισσότερα...

Κάτοικος εξωτερικού θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του σε μία χώρα εκτός Ελλάδας, υπερβαίνοντας τις 183 ημέρες του εκάστοτε έτους αθροιστικά πλέον και όχι συνεχόμενα όπως ίσχυε παλαιότερα (άρθρο 4 παρ. 2 Ν.4172/2013).

 • Ποιές είναι οι προυποθέσεις μεταφοράς ενός φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
 • Ποια είναι η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού

Δημοσίευση 28/2/2022

Περισσότερα...

Συμφωνα με το Ν. 4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και e-ΕΦΚΑ"

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αλλάζει και πάλι τον τρόπο υπολογισμού και κατ’ επέκτασης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τα άρθρα του τρίτου μέρους του Ν. 4670/2020. Η κυριότερη αλλαγή αφορά την αποσύνδεση του υπολογισμού των καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών από το δηλούμενο φορολογητέο εισόδημα και τη δημιουργία ασφαλιστικών κατηγορίων που ελεύθερα μπορεί κάθε έτος να επιλέγει ο ασφαλισμένος με βάση το ύψος της σύνταξης που επιθυμεί να λάβει στο μέλλον.

 • Ποιες ασφαλιστικές κατηγορίες ισχύουν ανά κατηγόρια δραστηριότητας (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί)
 • Ειδικές διατάξεις για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοτελώς απασχολούμενους
 • Τι ισχύει στην παράλληλη ασφάλιση σε διαφορετικές κλάδους απασχόλησης
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας έως 13/3/2020 στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ (πρώτη εφαρμογή)

Δημοσίευση 3/3/2020

Περισσότερα...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4997/31-12-2019 η απόφαση υπ' αρ. 60201/Δ7.1422 που αφορά την "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)", σύμφωνα με την οποία καθορίζονται με σαφήνεια το είδος των παραβάσεων, το ελάχιστο ύψος προστίμου ανά περίπτωση και οι συντελεστές βαρύτητας που το αυξάνουν ανά μέγεθος επιχείρησης. Πλέον διευκρινίζονται:

 • Οι κατηγορίες των παραβάσεων.
 • Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται στον υπολογισμό των προστίμων.
 • Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε μεγέθη που διαμορφώνουν το ύψος των προστίμων.
 • Πίνακες - παραρτήματα με τα πρόστιμα ανά είδος παράβασης (γενικής ή ατομικής).

Δημοσίευση 21/1/2020

Περισσότερα...

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ή τίτλος κτήσης υπηρεσιών αποτελεί ένα ειδικό παραστατικό των ΕΛΠ που εκδίδεται για να καλύψει ανάγκες τιμολόγησης πρόσκαιρης και περιορισμένης λήψης υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την επαγγελματική ιδιότητα. Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης εκδίδεται όταν μια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσία από περιστασιακά απασχολούμενους μη υπόχρεων έκδοσης παραστατικών για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν δεν υπάρχει άλλη λύση και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά εξαρτημένη εργασία.

 • Φορολογία, χρόνος ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές με βάση την ΥΑ Εργασίας 4624/106/5-2-2019, παραδείγματα προς κατανόηση.

Επικαιροποιημένο 24/2/2019

Περισσότερα...

Η θέσπιση του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» στοχεύει στην εναρμόνιση των εγχώριων διατάξεων με τις κοινοτικές οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς και περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό αυτών ως προς τη δομή και τη λειτουργία μιας Ανώνυμης Εταιρίας κατά τρόπο πιο ευέλικτο, άμεσο και αποτελεσματικό. Οι νέες διατάξεις απλοποιούν τις νόμιμες διαδικασίες ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ και των καθηκόντων του ΔΣ επικυρώνοντας συνάμα και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Οι διατάξεις είναι σε ισχύ από 1/1/2019.

Δημοσιεύση 5/12/2018

Περισσότερα...

Πολύ συχνά στην καθομιλουμένη συγχέεται η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία με αυτή της ατομικής επιχείρησης, ακριβώς γιατί και οι δύο όροι αναφέρονται στην επαγγελματική δραστηριότητα ενός μόνο ατόμου και όχι μιας εταιρίας-νομικού προσώπου. Η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία προσδιορίζεται με ακρίβεια και περιλαμβάνει συγκεκριμένους ΚΑΔ εφορίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, με αποτέλεσμα μόνο οι επιτηδευματίες που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία να μπορούν να φορολογηθούν και να ασφαλιστούν με ευνοϊκούς όρους δηλαδή ως "μπλοκάκι".

Δημοσιεύση 29/11/2018

Περισσότερα...

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης & Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Ενημερωμένο με τις νέες διατάξεις του Ν.4571/30-10-2018

Ο Ν. 4571/2018 επαναπροσδιόρισε και εμπλούτισε αρκετά άρθρα της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 υποβάλλεται διαδικτυακά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr. Προστέθηκαν ενδεικτικά:

 • Νέες κατηγορίες υπόχρεων που εντάσσονται στην υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες.
 • Επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων των φορολογικών ετών 2015 και 2016 σύμφωνα με τις νέες διατάξες.
 • Νέα διαδικασία υποβολής για τους εν διαστάσει συζύγους.
 • Πληρωμή παραβόλων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ανά κατηγορία υπόχρεου.

Δημοσιεύση 8/7/2016, updated 4/12/2018

Περισσότερα...

Εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4387/2016

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα του επιχειρείν είναι με ποια μορφή εταιρίας θα λειτουργήσει η νέα επιχειρηματική ιδέα, επιλέγοντας μια εκ των νομικών μορφών των ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ. Ανάμεσα στην πληθώρα των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνονται αυτό του ελάχιστου υποχρεωτικού κεφαλαίου σύστασης, της προσωπικής ευθύνης των εταίρων, του μειωμένου λειτουργικού κόστους και της φορολογίας εισοδήματος.

Δημοσίευση 24/2/2016

Περισσότερα...

Με την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν Δ12Α 1099261 ΕΞ 18-03-2014 «Κατάργηση της διαδικασίας εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων», καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2238/1994 στο οποίο προβλεπόταν η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων προς το Δημόσιο, με σκοπό τη μη φορολογία του ιδιοκτήτη, αρχής γενομένης την 1/1/2015

Δημοσίευση 17/2/2016

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+