Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

International Financial Reporting Standards

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μια νομοθεσία που στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 1/1/2005 περιλαμβάνοντας τις εισηγημένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο. Πρόκειται για ένα νέο σύνολο λογιστικών κανόνων που είναι αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο και παρουσιάζει μια νέα λογιστική φιλοσοφία σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και την απεικόνισή τους στις λογιστικές καταστάσεις, εξασφαλίζοντας ομοιογένεια και συγκρισιμότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων στον κόσμο.

Με τα ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής, ο σπουδαστής θα έρθει σε επαφή με όλο το φάσμα των λογιστικών προτύπων, κατανοώντας σε βάθος τους κανόνες απεικόνισης και αποτίμησης των λογαριασμών, καθώς και τον νέο τρόπο παρουσίασης των λογιστικών καταστάσεων.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:

 • Παροχή σημειώσεων θεωρίας και κατανόησης εννοιών
 • Παρουσίαση λυμένων ασκήσεων, σύγκριση μεταξύ ΔΛΠ και ΕΓΛΣ
 • Μελέτη ελληνικών επιχειρήσεων σε καθεστώς ΔΛΠ
 • Λύση παλαιότερων θεμάτων, ασκήσεων, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • ΔΛΠ 1: Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
 • ΔΛΠ 2: Αποθέματα
 • ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος
 • ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια
 • ΔΛΠ 17: Μισθώσεις
 • ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους
 • ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού
 • ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες & ατομικές οικ. καταστάσεις
 • ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα
 • ΔΛΠ 36: Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
 • ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ:

Διαβάστε άρθρα σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εδώ.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Grant Thorton, «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», 2009
 • Δ. Γκίκας – Α. Παπαδάκη, «Χρηματοοικονομική Λογιστική IFRS», εκδ Μπένου 2012
 • Θ. Γρηγοράκος, «Ανάλυση & ερμηνεία του ΕΓΛΣ σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», 2010

 

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+