Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη λογιστική Ι και εμβαθύνει αρκετά σε κάποια επιμέρους κεφάλαια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Με τα ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής που προσφέρονται, ο φοιτητής αποκτά πιο πλήρη γνώση στην ουσία της λογιστικής, ως προς την αποτίμηση των λογαριασμών και την παροχή πληροφοριών στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Στην ίδια λογική, τα μαθήματα μπορούν να γίνουν σε τμήματα – groups φοιτητών με ομοειδή ύλη λογιστικής και πιο οικονομική τιμή.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Πάγιο ενεργητικό: κόστος κτήσης, μέθοδοι απόσβεσης, ζημία απομείωσης
 • Διαρκής & περιοδική απογραφή αποθεμάτων
 • Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων: LIFO – FIFO – Μέσος Σταθμικός Όρος - Κινητός Μέσος
 • Λογιστική γραμματίων εισπρακτέων
 • Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών πελατών
 • Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Συναλλαγματικές διαφορές
 • Κατάσταση Τραπεζικής Συμφωνίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δ. Χέβας, "Προχωρημένη χρηματοοικονομική λογιστική", 2010
 • Σγουρινάκης Ν, "Λογιστικές εφαρμογές με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα", 2017
 • Παπαγιάννης Ν, "Πρακτικός οδηγός λογιστική: η εφαρμογή των ΕΛΠ στην πράξη", 2015
 • Μπατσινίλας Ε, Πατατούκας Κ, "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: ερμηνεία και πρακτικές εφαρμογές", 2016

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+