Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

 

Financial Ratios and Analysis

Πρόκειται για το πιο σημαντικό μάθημα λογιστικής, αφού στην ουσία χρησιμοποιεί όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί έως τώρα με σκοπό την εφαρμογή τους κατά τη χρήση αριθμοδεικτών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς την πορεία μιας επιχείρησης και τη λήψη αποφάσεων.

Οι αριθμοδείκτες αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο της χρηματοοικονομικής λογιστικής γιατί αναλύουν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης και μαζί με την Κατάσταση Ταμειακών Ροών δείχνουν την πραγματική εικόνα της ως προς τη ρευστότητα, απόδοση και βιωσιμότητά της.


Με τα ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής, που μπορούν να γίνουν είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε εξειδικευμένα τμήματα- groups, οι αριθμοδείκτες εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις πραγματικών επιχειρήσεων σε καθεστώς είτε Ελληνικών είτε Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικείωση με την πρακτική εφαρμογή τους και κατανόηση ως προς την ερμηνεία αυτών και την εξαγωγή έγκυρων και ορθών συμπερασμάτων.

Ενδεικτικές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ του μαθήματος:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 • Κατάρτιση & ερμηνεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών ρευστότητας
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών αποδοτικότητας ή βιωσιμότητας
 • Ανάλυση αριθμοδεικτών δομής κεφαλαίου
 • Ανάλυση νεκρού σημείου και λειτουργικής μόχλευσης
 • Ερμηνεία και σημασία χρηματοοικονομικής μόχλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Π. Παπαδέας - Ν.Συκιανάκης, "Ανάλυση και διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων", 2013
 • Ε.Γ Μπατσινίλας - Κ. Π. Πατατούκας, "Σύγχρονη ανάλυση & διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων", εκδ Σταμούλης, 2012
 • Δ. Γκίκας -Α.Παπαδάκη- Γ.Σιουγλέ, "Ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων", εκδ Γ. Μπένου, 2010
 • Δ.Καραγιάννης, "Ανάλυση Ισολογισμών & αριθμοδείκτες", 2008

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+